Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název Milevské muzeum, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Organizace byla zřízena městem Milevskem dne 25. 9. 2002, a to na základě zřizovací listiny.
3. Organizační struktura
  • Ředitel
  • Zástupce ředitele
  • Ekonomické oddělení
  • Oddělení správy sbírek a odborných činností
4. Kontaktní spojení

Datová schránka: ID gftk57x
IČ: 00374652

DIČ: CZ 00374652

Číslo účtu: KB Milevsko 6131271/0100

Telefon: 382 521 093

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Milevské muzeum, příspěvková organizace
Klášterní 557

399 01 Milevsko

4.2 Adresa úřadovny (pracoviště) pro osobní návštěvu

Viz bod 1 ve spojení s bodem 4.1 

4.3 Úřední hodiny Úterý, od 12.00 hodin do 16.00 hodin
4.4 Telefonní čísla 382 521 093
4.5 Čísla faxu Nemáme k dispozici
4.6 Adresa internetové stránky http://www.muzeumvmilevsku.cz
4.7 Adresa e-podatelny GDPR@muzeumvmilevsku.cz
4.8 Další elektronické adresy

sindelar@muzeumvmilevsku.cz – ředitel
pohoralkova@muzeumvmilevsku.cz – zástupce ředitele

ID datové schránky: gftk57x

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 6131271/0100
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně příspěvkové organizace v úředních hodinách.

6. IČ 00374652
7. DIČ CZ00374652
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina
Organizační řád

Koncepce rozvoje muzea pro roky 2015 – 2020

8.2 Rozpočet Rozpočet příspěvkové organizace
9. Žádosti o informace Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu příspěvkové organizace (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu příspěvkové organizace (viz bod 4.7), nebo do datové schránky příspěvkové organizace (viz bod 4.8).
10. Příjem žádostí a dalších podání Ústní žádosti a stížnosti lze podávat v budově muzea a galerie (viz bod. 4.2) v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu příspěvkové organizace (viz bod. 4.2). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu příspěvkové organizace (viz bod 4.7), nebo do datové schránky příspěvkové organizace (viz bod 4.8)
11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí příspěvkové organizace, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „InfZ“), kterým příspěvková organizace odmítla poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16

Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému 
subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

12. Formuláře Pro komunikaci s příspěvkovou organizací nejsou předepsány žádné formuláře.
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Odkaz
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

14.2  Vydané právní předpisy Příspěvková organizace nevydává právní předpisy
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1  Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

15.2  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná usnesení vydaná podle § 16a odst. 7 InfZ nebyla přijata.
16. Licenční smlouvy  
16.1  Vzory licenčních smluv Vzorová licenční a podlicenční smlouva ve smyslu § 14a InfZ
16.2  Výhradní licence Příspěvková organizace nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva